Algemene Voorwaarden

1) ALGEMEEN: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, transport en facturaties uitgaande van Bits 'n Tricks, en op alle overeenkomsten waarbij Bits 'n Tricks contractspartij is, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze voorwaarden primeren altijd op voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voorzover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2) AANBIEDINGEN - OFFERTES: Alle aanbiedingen en offertes van Bits 'n Tricks, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden Bits 'n Tricks niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.

3) SPECIFICATIES: Bits 'n Tricks behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de eerder door haar gecommuniceerde productspecificaties, in het geval deze het gevolg zijn van de technische evolutie van de producten of economische voorwaarden. Bits 'n Tricks waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie zo gelijkwaardig mogelijke functionaliteiten en prestaties van het geleverde product..

4) PRIJZEN: De prijzen opgegeven door Bits 'n Tricks zijn gebaseerd op geldende fabrieksprijzen, en onderworpen aan koersen van buitenlandse valut's, invoerrechten, heffingen, belastingen en tarieven zoals gekend op het ogenblik van de aanbieding. Bits 'n Tricks behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande elementen zouden verhogen. Indien er prijsstijgingen zijn na bestelling en voor levering, dan wordt door Bits 'n Tricks contact opgenomen met de klant vooraleer er effectief geleverd wordt.

5) TRANSPORT: De producten zijn geheel voor rekening en risico van de klant vanaf het moment dat zij het pand van Bits 'n Tricks verlaten. Elke schade aan of verlies van een product tijdens het transport in opdracht van Bits 'n Tricks dient integraal verhaald te worden op de transporteur.

6) LEVERTIJDEN: De door Bits 'n Tricks vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden Bits 'n Tricks niet. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen zal Bits 'n Tricks in geval van vertraagde levering in geen geval gehouden zijn tot enige boete. Vertraagde levering geeft de afnemer ook niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, Ingeval de afnemer gehouden is tot de betaling van voorschotten voor de levering van een product, geeft het in gebreke blijven van de afnemer Bits 'n Tricks het recht om de levering van het product uit te stellen totdat de afnemer zijn verplichtingen is nagekomen.

7) WAARBORG: De klant kan zich ten aanzien van Bits 'n Tricks slechts beroepen op de garantie, en de duur daarvan, die door de fabrikant, importeur of hoofdverdeler van een product rechtstreeks ten voordele van de eindgebruikers wordt gegeven Met betrekking tot producten waarvoor Bits 'n Tricks naleveringsservices verleent kan Bits 'n Tricks de klant hiervoor doorverwijzen naar een onderneming die wel deze services verleent. De wijze waarop een defect be

handeld moet worden, wordt uitsluitend door de fabrikant van het product bepaald. De kosten voor het eventuele transport naar de fabrikant zijn steeds ten laste van de klant. Bits 'n Tricks kan slechts in een onmiddellijke omruiling van een defect product voorzien als dit door de fabrikant wordt ondersteund. De klant brengt de producten op zijn kosten naar de onderhoudsdienst van Bits 'n Tricks, tenzij er voor de betrokken producten standaard door de fabrikant een andere garantieformule voorzien is. De garantie betreft materiaal- en constructiefouten, en is beperkt tot herstelling of vervanging van defecte onderdelen naar keuze van Bits 'n Tricks. De vervangen onderdelen worden eigendom van Bits 'n Tricks.

8) UITSLUITING VAN WAARBORG: Zijn in geen geval gedekt door enige waarborg: de tussenkomsten van Bits 'n Tricks tengevolge verkeerd of abnormaal gebruik of bediening van het product; nalatigheid van de klant of zijn aangestelden; brand; defecten aan de elektrische installatie en bedrading;vallen of inbrengen van vreemde voorwerpen; ongevallen; vandalisme; gebruik in een niet passende omgeving en atmosfeer schade door statische elektriciteit; niet nakomen door de klant van lokaalspecificaties; onterechte oproepen; schade tengevolge van herstellingen, onderhoud, aanpassingen of wijzigingendoor personen, daartoe niet door Bits 'n Tricks vooraf schriftelijk gemachtigd, en de schade die daaruit voortvloeit; onregelmatige werking van apparatuur, waarmee de geleverde producten verbonden werden; schade of defect veroorzaakt door software, interfaces, of het gebruik van media en/of gebruiksbenodigdheden, die niet door Bits 'n Tricks werden geleverd; elke terugzending aan ons adres zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming; vervanging of herstelling van onderdelen waarvan de normale levensduur kleiner is dan de garantieperiode omwille van hun snelle slijtage, (zoals bv. lampen, beeldbuizen, ...); de vervanging en/of reiniging van media- en gebruiksbenodigdheden zoals doch niet beperkt tot diskettes, printlinten, printkoppen, inkt; het wijzigen van de karakteristieken, het toevoegen of verwijderen van onderdelen. Boeken worden enkel vervangen in het geval van een misdruk. Software op diskette , CD, DVD of andere drager kan nooit omgeruild worden indien de verpakking reeds werd geopend.

9) INSTALLATIES EN INTERVENTIES: Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zal de klant zelf zorg dragen voor installatie van de producten. Ingeval van installatie door Bits 'n Tricks zal de klant alle voor de uitvoering van de prestaties nodige faciliteiten (zoals o.m. vrije toegang tot de producten en de daarmee verbonden producten, documentatie voor het stellen van de diagnose, elektrische stroom, telefoon, aanwezigheid van een personeelslid van de klant dat de producten persoonlijk gebruikt en op de hoogte is van de noden van zijn bedrijf en dat alle van de klant vereiste bijstand verleent, ...) ter beschikking stellen. Installatie die niet kan doorgaan omwille van het ontbreken van voornoemde faciliteiten, zal door Bits 'n Tricks afzonderlijk gefactureerd worden.

10) TARIEVEN: Consultancy en installatie tarieven worden voorafgaand een project of installatie vastgelegd. Deze tarieven gelden voor weekdagen van 9u tot 18u. Zaterdag wordt dit tarief verhoogd met 150%. Op zondag wordt dit tarief verhoogd met 200%. Op alle dagen wordt het tarief van 18u tot 24u verhoogd met 150% en van 24u tot 9u met 200%.

11) BETALING: De betaling van alle factuurbedragen dient contant bij levering of afhaling te geschieden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling geschiedt zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door Bits 'n Tricks aangegeven wijze. Bij gebreke aan betaling zal op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van twaalf (12) % op jaarbasis verschuldigd zijn, vanaf het ontstaan van de betalingsverplichting tot op de dag der volledige betaling. Bovendien zal ingeval van niet-betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien (10) %, met een minimum van 50 €. Bits 'n Tricks zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.

12) EIGENDOMSVOORBEHOUD: De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts over op de afnemer, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Bits 'n Tricks heeft voldaan. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de geleverde goederen te vervreemden, te verpanden of met een zakelijk recht te bezwaren ten behoeve van derden..

13) OVERMACHT: Bits 'n Tricks zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van Bits 'n Tricks, of bedrijfsstoornis of tekortkoming vanwege de leveranciers van Bits 'n Tricks, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat Bits 'n Tricks in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

14) KLACHTEN: Alle klachten inzake niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken in verband met de geleverde producten en diensten dienen bij de levering aan Bits 'n Tricks te worden gemeld. De betaling van de geleverde producten en diensten houdt in dat de afnemer de conforme levering aanvaard. Voor gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dient binnen de acht (8) dagen na de ontdekking ervan eveneens op voormelde wijze te worden gereageerd.

15) AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: Bits 'n Tricks is uitsluitend aansprakelijk voor rechtstreekse schade. In geen geval zal Bits 'n Tricks aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van Bits 'n Tricks, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de klant of door een derde. In geen geval zal Bits 'n Tricks aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van de klant. Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van Bits 'n Tricks tegenover de klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke product dat de schade heeft veroorzaakt. Ingeval Bits 'n Tricks onderdelen voor verdere assemblage levert, zal de klant de producten waarin ze zijn geïntegreerd slechts op de markt brengen na de nodige testen, en zal hij Bits 'n Tricks vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld naar aanleiding van de niet-conforme werking van de door hem geleverde producten, zelfs al mocht komen vast te staan dat deze niet-conforme werking zijn oorsprong vindt in de door Bits 'n Tricks geleverde onderdelen. De klant verklaart door Bits 'n Tricks volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen Bits 'n Tricks terzake. Bits 'n Tricks is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen. Bij installaties of prestaties door Bits 'n Tricks i.v.m. internet, kan Bits 'n Tricks in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor "hacking", misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van de klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d. Elke klacht vanwege de Klant omtrent de dienstverlening van de Leverancier dient per aangetekend schrijven aan de Leverancier kenbaar gemaakt te worden binnen de 14 (veertien) dagen na de tussenkomst van de Leverancier waarop de klacht betrekking heeft. De Leverancier zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die niet direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst. De Leverancier zal in geen geval en onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van of werd veroorzaakt door het opvolgen van uitdrukkelijke instructies van de Klant. De Leverancier zal in eerste instantie enkel gehouden zijn tot het herstel in natura van de schade die direct en onmiddellijk het gevolg is van of werd veroorzaakt door zijn tussenkomst.

 16) UPDATES/UPGRADES: support van Bits 'n Tricks voor ICT systemen gaat er van uit deze systemen regelmatig en wanneer beschikbaar van updates en/of upgrades worden voorzien. Dit om te garanderen dat deze systemen de laatste features, performance upgrades en beveiligingsupdates hebben. Zonder deze updates en/of upgrades kan Bits 'n Tricks geen support aanbieden voor deze systemen.

 17) OPENINGSUREN: Bits 'n Tricks is open van maandag tot zaterdag, van 14:00 tot 22:00, later op afspraak.

 18) BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT: Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle geschillen tussen hen onderworpen zijn aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

Ons adres:
Hoge Mierdse Heide 182
2360 Oud-Turnhout
Contactinfo:
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
GSM: 0478/883308

Financiële info:
BTW: BE0817.401.875
Rek. nr.: Centea BE46 8601 0806 3436
 
 

Website

Deze website werd gemaakt met het Content Management Systeem dat BnT gebruikt voor websites te ontwikkelen. Indien u ook geïnteresseerd bent voor dergelijke websites of een offerte wenst, kan u ons steeds contacteren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via +32 (0)478 88 33 08.

Disclaimer

Alle inhoud op deze site is onder voorbehoud van fouten of vergissingen, waarvoor Bits 'n Tricks BVBA indien gebeurlijk niet voor verantwoordelijk gehouden kan worden.